Regulamin dla reklamodawców (podmioty zarejestrowane w Polsce)

Niniejsza Umowa stanowi porozumienie między Reklamodawcą („Reklamodawca”) i Admitad Polska, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce z siedzibą pod adresem Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, NIP: 252784498, REGON: 382865942 („Admitad” lub „Firma”).

1. Wprowadzenie

1.1 Admitad zobowiązuje się zapewnić Reklamodawcy możliwość udostępnienia Reklam (jak zdefiniowano poniżej) w celu ich dystrybucji za pośrednictwem Admitad Partner Network, jak określono w niniejszym dokumencie, pod warunkiem spełnienia przez Reklamodawcę warunków niniejszej Umowy. Rejestrując się jako reklamodawca, Reklamodawca, jego agenci, przedstawiciele, pracownicy i wszystkie inne osoby działające w jego imieniu w odniesieniu do korzystania z Admitad Partner Network są związane niniejszą Umową i wyrażają zgodę na jej przestrzeganie. Reklamodawca potwierdza również, że jego przedstawiciele posiadają niezbędne do zaakceptowania niniejszej Umowy zgody.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy, poniższe terminy mają następujące znaczenia, chyba że wskazano inaczej:

– „Admitad Partner Network” – zastrzeżone witryny, platforma, program, system, system trackingowy oraz wszelkie inne powiązane narzędzia oferowane przez Admitad, które umożliwiają Reklamodawcy promowanie jego produktów oraz kampanii za pośrednictwem Admitad Partner Network.

– „Program” – program (kampania, oferta) utworzony przez Reklamodawcę w Admitad Partner Network w celu promocji konkretnego produktu lub usługi.

– „Wydawca” – Partner medialny / Wydawca lub Partner marketingowy zarejestrowany w Admitad Partner Network, który wyraża zgodę na promowanie produktów lub usług Reklamodawcy.

– „Reklamodawca” – firma, która promuje własne produkty lub usługi za pośrednictwem Admitad Partner Network zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

– „Reklamy” – formy promocji produktu, marki lub usługi wśród odbiorców, mające na celu przyciągnięcie uwagi oraz wygenerowanie zaangażowania i sprzedaży. Reklamy występują w wielu formatach, od tekstu po interaktywne wideo.

– „Działania” – czynność, która musi zostać wykonana przez użytkownika na stronie internetowej Reklamodawcy: złożenie zamówienia, wypełnienie formularza, rejestracja konta, instalacja aplikacji itp.

– „Materiały reklamowe” – wszelkie produkty oraz treści zaprojektowane w celu promocji firmy i jej produktów lub usług wśród potencjalnych klientów.

– „Rozwiązania trackingowe” – technologie śledzenia rejestrujące dane na temat monitorowanych konwersji, raportów, statystyk, stawek, płatności oraz wszelkich innych aspektów Programu. Najczęściej stosowane rozwiązania trackingowe to TagTag, szablon GTM dla TagTag, tracking po stronie serwera, wtyczki, XML, API, mobilne, API Google Analytics, offline, stary piksel, piksel IMG.

3.  Postanowienia ogólne

3.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj się / Utwórz konto reklamodawcy” przez Reklamodawcę na stronie umożliwiającej rejestrację w witrynie Admitad.com. Data kliknięcia linku przez Reklamodawcę będzie „Datą wejścia w życie”.  Umowa pozostanie w mocy do czasu jej rozwiązania zgodnie z punktem 10. niniejszej Umowy.

3.2. Wszystkie dane udostępnione przez Reklamodawcę w punkcie 3.1 muszą (według jego wiedzy w chwili ich wysyłania) być dokładne i zgodne z prawdą. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne aktualizowanie wszystkich informacji na swoim koncie użytkownika. Niedostarczenie dokładnych informacji może skutkować zamknięciem konta, jak opisano w punkcie 10.

3.3. Admitad zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków o dopuszczenie do korzystania z platformy. Reklamodawcy są przyjmowani według wyłącznego uznania Admitad Partner Network.  Niniejszym Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystanie swoich Danych Osobowych przez Admitad w celu weryfikacji informacji uważanych za niezbędne do potwierdzenia tożsamości Reklamodawcy, jego adekwatności (i adekwatności jego witryn) względem Admitad Partner Network oraz wszelkich innych kwestii związanych z wnioskiem Reklamodawcy, a po akceptacji wniosku Reklamodawcy przez Admitad, kwestii związanych z jego działalnością i rolą jako Reklamodawca Admitad.

3.4. Jeśli Reklamodawca zostanie przyjęty do Admitad Partner Network, będzie musiał przejść weryfikację w ramach procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Może to obejmować konieczność przedłożeniu certyfikatu rezydencji podatkowej, dokumentu rejestrowego firmy lub innych podobnych dokumentów.  

3.5. Dokumentacja KYC jest przechowywana prywatnie przez Admitad i sprawdzana oraz oceniana przez zespół ds. zgodności Admitad, który ma pełną swobodę w procesie ewaluacji, czy dostarczona dokumentacja jest zarówno autentyczna, jak i akceptowalna. Admitad zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów od poszczególnych Reklamodawców oraz prawo do odmowy współpracy z Reklamodawcą.

3.6. Reklamodawca będzie również zobowiązany do udostępnienia Admitad Partner Network adresu rozliczeniowego.  Wskazany adres podlega weryfikacji przez zespół ds. zgodności Admitad.

3.7. Reklamodawca może zostać poproszony o wykonanie testowej transakcji bankowej w celu weryfikacji. Przesłana kwota zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat za korzystanie z Usług Admitad.

3.8. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między jej stronami i zastępuje wszelkie dotychczasowe ustne lub pisemne umowy bądź porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu tej Umowy. Wyłącznie dokument podpisany przez obie strony, w tym między innymi stosowne zamówienie reklamowe (IO), może stanowić podstawę do zmian, modyfikacji lub poprawek w warunkach Umowy.

4. Obowiązki reklamodawcy

4.1. Począwszy od daty wejścia w życie niniejszej Umowy („Data wejścia w życie”), Reklamodawca zgadza się akceptować i opłacać wyświadczone przez Firmę usługi określone w Umowie („Usługi”).

4.2. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że Admitad może z uzasadnionych przyczyn potrzebować dodatkowych informacji, pomocy i współpracy ze strony Reklamodawcy w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy między nimi.

4.3. Reklamodawca zgadza się wdrożyć Rozwiązanie trackingowe na wszystkich swoich stronach internetowych objętych niniejszą Umową, w tym wszystkich jej wersjach na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, a także w dostępnych do pobrania aplikacjach mobilnych, zgodnie z instrukcjami i pomocą Admitad. Reklamodawca rozumie, że prawidłowe wdrożenie Rozwiązania trackingowego ma kluczowe znaczenie dla Usług. Wdrożenie Rozwiązania trackingowego we wszystkich możliwych lokalizacjach wymienionych powyżej stanowi warunek wstępny dla uruchomienia Programu.
4.3.1. Jeśli Reklamodawca nie wywiązał się lub Admitad ma uzasadnione podejrzenie, że Reklamodawca nie wywiązał się z obowiązku nałożonego na niego w punkcie 4.3., Admitad może zawiesić Umowę, w tym świadczenie wszelkich Usług, dostęp do licencji, obsługę Programu oraz dostęp Reklamodawcy do interfejsu, dopóki Reklamodawca nie naprawi swojego błędu.

4.3.2. Ponadto, Reklamodawca będzie zobowiązany do zrekompensowania strat wynikających z tymczasowego braku Rozwiązania trackingowego, niezależnie od tego, czy dane Rozwiązanie trackingowe zostało usunięte w jednym lub kilku źródłach. Odszkodowanie zostanie obliczone na podstawie średniego dziennego przychodu Admitad i Wydawców w okresie przed utratą Rozwiązania trackingowego z danego źródła pomnożonego przez liczbę dni bez śledzenia.

4.4. Reklamodawca potwierdza, że jest świadomy i zgadza się ponieść koszty integracji z systemem Admitad celem monitorowania Działań w Programie. Koszt integracji to 200 EUR. Strony akceptują, że koszt może zostać obniżony, jeśli spełnione zostaną wymagania czasowe dotyczące integracji Trackingu opisane poniżej:

1) realizacja w ciągu 1 tygodnia = 100% zniżki

2) realizacja w ciągu 2 tygodni = 50% zniżki

3) realizacja w ciągu ponad 2 tygodni = 0% zniżki

Czas integracji jest liczony od daty wysyłki niezbędnych materiałów (piksel śledzący, instrukcje) do Reklamodawcy przez Admitad.

4.4.1. Jeśli Rozwiązanie trackingowe powiązane z Programem nie zostanie wdrożone do Daty wejścia w życie (jak określono w Opisie zamówienia) nie z winy Admitad, Admitad zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w kwocie 200 EUR miesięcznie za każdy Program (lub odpowiedniej opłaty przeliczonej na walutę lokalną, jeśli dotyczy) od Daty wejścia w życie do momentu wdrożenia Rozwiązania trackingowego powiązanego z Programem.

4.5. Reklamodawca uznaje wyższość Rozwiązania trackingowego Admitad i przedstawionych w nim wyników nad innymi używanymi systemami, w tym systemami do monitorowania leadów lub sprzedaży. System Admitad stanowi oficjalne źródło informacji do celów rozliczeniowych. Jeżeli inne/zewnętrzne systemy, takie jak Google Analytics, są używane jako alternatywne źródło danych do analizy, Reklamodawca jest zobowiązany do skonfigurowania ich zgodnie z wytycznymi Admitad celem uniknięcia ewentualnych rozbieżności.

4.6. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Reklamodawca będzie mógł utworzyć Program na admitad.com oraz link do określonej strony lub reklamy hostowanej przez Reklamodawcę, która zawiera Materiały reklamowe do wykorzystania dla Wydawców Admitad w celu promocji produktów lub usług Reklamodawcy.

4.7. O ile nie uzgodniono inaczej, Reklamodawca jest zobowiązany do promowania Programu na stronie głównej swojej witryny i podania linku do platformy Admitad w celu umożliwienia potencjalnym Wydawcom złożenia wniosku o dołączenie do Programu.

4.8. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich Materiałów reklamowych oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane przez Wydawców Admitad do promocji produktów lub usług Reklamodawcy.

4.9. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość swojej strony internetowej oraz promowane i sprzedawane na niej towary lub usługi (w tym, bez ograniczeń, za ich zgodność z obowiązującymi przepisami niezależnie od lokalizacji Reklamodawcy). Admitad w żadnym wypadku nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności (umownej, deliktowej, z racji zaniedbania ani żadnej innej) za praktyki poszczególnych Reklamodawców lub Wydawców korzystających z Admitad Partner Network ani za zawartość ich stron internetowych, postów, wiadomości e-mail lub innych komunikatów.

4.10. Reklamodawca jest zobowiązany do zrekompensowania Admitad wszelkich kosztów (w tym, bez ograniczeń, kosztów prawnych), roszczeń, strat, szkód, zniesławienia i odszkodowań wypłaconych przez Admitad w związku z treścią strony internetowej Reklamodawcy, postami, wiadomościami e-mail lub podobnymi komunikatami oraz towarami lub usługami promowanymi i sprzedawanymi na stronie Reklamodawcy, w tym, bez ograniczeń, wszelkich roszczeń, strat, szkód i odszkodowań zasądzonych przeciwko Admitad w związku z niezgodnością strony internetowej Reklamodawcy, jej treści, promowanych i sprzedawanych za jej pośrednictwem towarów oraz usług z obowiązującym prawem.

4.11. Reklamodawca jest zobowiązany do wypłacenia Admitad odszkodowania, jeśli bez wiedzy i zgody Admitad nawiąże bezpośrednią współpracę z Wydawcą pozyskanym przez Admitad w trakcie trwania Programu. Okres karencji pomiędzy rezygnacją Wydawcy ze współpracy za pośrednictwem Admitad a rozpoczęciem bezpośredniej współpracy z Reklamodawcą wynosi 6 miesięcy. W przypadku nawiązania bezpośredniej współpracy z Wydawcą bez zachowania wskazanego okresu karencji Reklamodawca zobowiązany jest do wypłacenia Admitad świadczenia w równowartości prowizji Wydawcy z ostatnich sześciu (6) miesięcy aktywności w Programie. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania, jeśli Wydawca oferuje Reklamodawcy inny zakres działań, w innym modelu prowizji niż zakres działań realizowanych w ramach Programu.

4.12. Reklamodawca rozumie, że współpraca z Admitad opiera się na zasadzie wyłączności. W przypadku nawiązania współpracy z alternatywnym dostawcą świadczącym takie same lub podobne usługi do tych oferowanych Reklamodawcy przez Admitad Reklamodawca zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty na rzecz Admitad o równowartości sześciomiesięcznej (6) prowizji obliczonej na podstawie prowizji Programu za ostatnie sześć (6) miesięcy poprzedzających naruszenie warunków Umowy, chyba że dodatkowe porozumienie między stronami stanowi inaczej. Jeśli naruszenie postanowień umownych przez Reklamodawcę będzie miało miejsce przed upływem okresu umożliwiającego obliczenie odszkodowania, tj. sześciu (6) miesięcy współpracy, Admitad ma prawo do naliczenia odszkodowania na podstawie średniej dziennej prowizji z ostatnich 30 dni przed naruszeniem pomnożonej przez 180.

4.13. Reklamodawca akceptuje, że Admitad nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepożądane działania i ruch Wydawców, który przechodzi przez Program(y) Reklamodawcy na podstawie ustawień Reklamodawcy.

4.14. Szczegóły Programu Reklamodawcy – szczegóły Programu Reklamodawcy i wszelkich innych Programów powinny być zawarte w opisie Programu Reklamodawcy na platformie Admitad Partner Network. Reklamodawca wypełnia dane na temat swojego Programu (stawki, typy ruchu, czas przetwarzania, okres ważności cookie) we własnym zakresie. W razie zmiany Szczegółów Programu Reklamodawcy Reklamodawca musi skontaktować się z Admitad za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: advsupport@admitad.com. Segmentacja i specyfikacje Programu Reklamodawcy zostaną opublikowane po sprawdzeniu przez Admitad Partner Network. Każda aktualizacja lub zmiana w Programie Reklamodawcy może wymagać ponownego procesu weryfikacji przez Admitad Partner Network. Niezależnie od powyższego, treści zawarte w opisie Programu Reklamodawcy nie mogą być sprzeczne z niniejszą Umową. Wszelkie sprzeczne warunki zostaną uznane za nieważne.

4.15. Pozycjonowanie Reklam w Admitad Partner Network zależy od wyłącznego uznania sieci Admitad i jej Wydawców. Admitad nie gwarantuje, że Reklamy Reklamodawcy będą dostępne za pośrednictwem jakiejkolwiek konkretnej części Admitad Partner Network, kiedy będą wyświetlane oraz gdzie i jak będą one pozycjonowane. Admitad zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnej Reklamy, strony, linku lub Materiału reklamowego z dowolnej przyczyny i w dowolnej chwili. Admitad zastrzega sobie również prawo do usunięcia dowolnych Reklam lub innych Materiałów reklamowych Reklamodawcy w każdej chwili, jeśli stwierdzi (według własnego uznania), że dana Reklama lub jakakolwiek jej część narusza którekolwiek z zasad/warunków Admitad, co może skutkować konsekwencjami prawnymi dla Admitad Partner Network. Admitad ma pełne prawo do odrzucenia dowolnego adresu URL osadzonego w dowolnej Reklamie. Nieodrzucenie lub nieanulowanie jakiejkolwiek Reklamy przez Admitad nie jest równoznaczne z akceptacją tejże Reklamy bądź Materiału reklamowego ani nie zaprzecza innym postanowieniom niniejszej Umowy, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej.

4.16. Reklamodawca udziela Admitad Partner Network i Wydawcom nieprzekazywalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na wyświetlanie i linkowanie do swojej strony internetowej lub jej treści oraz wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i materiałów chronionych prawem autorskim, a także wszelkich innych praw własności intelektualnej na każdej z jego stron internetowych bądź subskrypcji e-mail, w ograniczonych celach promocji jego Programu. Podlega to jednak warunkom niniejszej Umowy. Admitad Partner Network nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, szkody czy straty poniesione w wyniku nieprawidłowego wykorzystania lub dystrybucji tychże zasobów.

4.17. Reklamodawca zgadza się utrzymać wdrożone Rozwiązanie trackingowe przez cały czas obowiązywania Umowy i po jej rozwiązaniu przez okres ważności cookie określony w Programie, aby zaliczyć pozostałe transakcje wygenerowane przez Wydawców. Reklamodawca rozumie, że Rozwiązanie trackingowe to jedyna miara ważności Transakcji.

4.18. Reklamodawca musi powiadomić Admitad przynajmniej z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Rozwiązania trackingowego. Jeśli jakiekolwiek działanie ze strony Reklamodawcy doprowadzi do usunięcia lub wyłączenia Rozwiązania trackingowego, co będzie skutkowało niezarejestrowanymi Transakcjami, Reklamodawca ma obowiązek wypłacić Wydawcom odszkodowanie wyliczone na podstawie ich średnich wyników w Programie z ostatnich dwóch (2) tygodni poprzedzających problem ze śledzeniem. Ponadto, Reklamodawca zapłaci Admitad Prowizję od wszelkich odszkodowań wypłaconych Wydawcom za utracone zarobki.

4.19. Admitad zastrzega sobie prawo do usunięcia Programu z listy dostępnych programów, jeśli Reklamodawca nie rozwiąże problemów z działaniem Rozwiązania trackingowego lub innych nieprawidłowości mających wpływ na pracę Wydawców w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia.

4.20. Jeśli Reklamodawca chce wdrożyć technologię deduplikacji lub inny model atrybucji niż ogólnie przyjęty model „ostatniego kliknięcia” w swoim Programie, musi powiadomić o tym Admitad w formie pisemnej z dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów ze sprzecznością danych trackingowych. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeśli Reklamodawca korzystał już z technologii deduplikacji w chwili podpisywania Zamówienia na usługę i poinformował o tym Admitad na piśmie przed zawarciem Umowy.

4.21. Admitad Partner Network może skontaktować się z Reklamodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, mediów społecznościowych i innych możliwych środków komunikacji w celu uzyskania opinii na temat usług objętych niniejszą Umową oraz w celach marketingowych w odniesieniu do innych usług oferowanych przez podmioty należące do grupy Admitad. 

4.22. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w stosownych jurysdykcjach, w tym sankcji i innych regulacji.

5. Opłaty i raporty

5.1. Reklamodawca zobowiązuje się płacić Admitad za wyświadczane Usługi zgodnie ze Szczegółami usług uzgodnionymi wraz z Admitad Partner Network i danymi końcowymi uzgodnionymi przez Strony. Reklamodawca będzie uiszczać opłaty zgodnie z taryfą, planem lub obowiązującą subskrypcją wybraną w Admitad Partner Network.

5.2. Aby umożliwić Reklamodawcy potwierdzenie Działań, Admitad Partner Network dostarczy mu co miesiąc raport za pośrednictwem poczty elektronicznej. Raporty będą wysyłane przed 5. dniem roboczym (w przypadku święta ustawowego lub weekendu, pierwszego dnia roboczego po święcie lub weekendzie) kolejnego miesiąca, a Reklamodawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić jego wyniki. Jeśli Reklamodawca nie potwierdzi otrzymanych wyników w ciągu trzydziestu (30) dni, Admitad Partner Network może zawiesić Reklamodawcę do czasu ich potwierdzenia lub dostarczenia innych danych. Jeżeli Reklamodawca nie potwierdzi wyników w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni roboczych od dnia wysłania raportu przez Admitad Partner Network, wszystkie Działania zostaną uznane za potwierdzone i będą musiały zostać opłacone.

5.3. Sto procent (100%) kwoty należnej za okres rozliczeniowy zostanie opłacone w ciągu czternastu (14) dni roboczych od dnia wystawienia faktury. Reklamodawca zobowiązuje się do opłacenia prowizji za przelew.

5.4. Wszelkie Podatki nałożone na którąkolwiek ze Stron zostaną przez nią opłacone, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi danego Terytorium. Wszystkie Opłaty należne Admitad na mocy niniejszej Umowy zostaną powiększone o podatek VAT. Jeśli podatek VAT ma zastosowanie, jego koszt pokryje Reklamodawca. Opłaty uiszczane przez Reklamodawcę na rzecz Admitad powinny być wolne od podatku VAT i dokonywane bez jego odliczania. Jeśli zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia, Reklamodawca musi udostępnić Admitad numer VAT i będzie zobowiązany do rozliczenia i zapłaty takiego podatku VAT odpowiednim organom podatkowym. Wszystkie Opłaty uiszczane przez Reklamodawcę na rzecz Admitad na mocy niniejszej Umowy powinny być dokonywane bez potrąceń, roszczeń wzajemnych lub innych odliczeń, chyba że jest to bezwzględnie wymagane przez obowiązujące prawo, na przykład przez wymóg opodatkowania u źródła.

6. Nadużycia

6.1. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Admitad nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa popełnione przez Reklamodawcę, Wydawców lub konsumentów (użytkowników końcowych). Ponadto Reklamodawca zgadza się zapłacić Admitad pełną kwotę za wszystkie usługi wyświadczone w ramach niniejszej Umowy, niezależnie od nieuczciwych działań konsumenta lub Reklamodawcy.

6.2. Admitad dołoży wszelkich starań, aby zidentyfikować i powstrzymać wszystkie nieuczciwe działania ze strony Wydawcy.  Niemniej jednak Reklamodawca również powinien dołożyć wszelkich starań, aby monitorować ruch Wydawcy i natychmiast wdrażać odpowiednie procedury w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Wydawca jest zaangażowany w nieuczciwą działalność. Admitad nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy (umownej, deliktowej, z racji zaniedbania ani żadnej innej) za jakiekolwiek straty, koszty, roszczenia, szkody czy odszkodowania zasądzone przeciwko Reklamodawcy w związku z nieuczciwą działalnością Wydawcy lub konsumenta.

6.3. Nadużycia, oszustwa lub celowe sabotowanie danych trackingowych przez Reklamodawcę, wykryte przez Admitad, zostanie uznane za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy i może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta Reklamodawcy oraz wypowiedzeniem niniejszej Umowy.

7. Przejęcie odpowiedzialności

Reklamodawca zobowiązuje się zwolnić sieć Admitad Partner Network, jej Wydawców, dyrektorów, członków zarządu, pracowników oraz przedstawicieli z odpowiedzialności za wszelkie koszty (w tym, bez ograniczeń, koszty prawne) odszkodowań, strat, szkód oraz innych roszczeń odszkodowawczych wynikających z: naruszenia przez Reklamodawcę jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa we wszystkich jurysdykcjach; wszelkich skarg ze strony Wydawców i klientów dotyczących oferowanych oraz sprzedawanych przez Reklamodawcę towarów lub usług; rekompensat przyznanych przez jakikolwiek organ w odniesieniu do dostarczanych przez Reklamodawcę towarów lub usług bądź zawartości jego strony internetowej; zawartości strony internetowej Reklamodawcy lub wszystkich nieprawidłowych informacji przekazanych Admitad przez Reklamodawcę; wszelkich naruszeń lub potencjalnych naruszeń praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Reklamodawca zwolni również firmę Admitad z odpowiedzialności za: wszelkie inne szkody, straty lub koszty spowodowane niewłaściwym, niedbałym lub nieupoważnionym korzystaniem przez Reklamodawcę z usług Admitad; problemy techniczne lub utratę danych spowodowaną przez Reklamodawcę na stronie internetowej Admitad i Reklamodawcy bądź na dowolnej innej stronie, z którą reklamodawca jest połączony dzięki Admitad.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Admitad nie ponosi odpowiedzialności (umownej, deliktowej, z racji zaniedbania ani żadnej innej) za żadne straty, zobowiązania, koszty, wydatki i roszczenia (w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie lub następcze straty, utratę zysków, utratę kontraktów, utratę reputacji i wszelkie odsetki, kary oraz koszty prawne obliczone na zasadzie pełnego odszkodowania) ani żadne inne profesjonalne wydatki w związku z: wadami usługi; przerwami w dostępie do usługi, naruszeniami danych lub ich utratą w systemie obsługi informacji; wadami systemu zabezpieczeń, wirusami, bądź innymi szkodliwymi elementami oprogramowania; usunięciem, dezaktywacją lub manipulacją Rozwiązania trackingowego, Kodów śledzących bądź Pikseli Wydawcy i Reklamodawcy przez jakikolwiek podmiot trzeci.

8.2. Admitad nie może zagwarantować działania usług Admitad ani linków do żadnych powiązanych stron internetowych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Admitad nie ponosi odpowiedzialności (umownej, deliktowej, z racji zaniedbania ani żadnej innej) za jakiekolwiek błędy w implementacji linków i kodów śledzących dla strony internetowej Reklamodawcy ani za określoną funkcję linków.

8.3. Admitad nie ponosi żadnej odpowiedzialności (umownej, deliktowej, z racji zaniedbania ani żadnej innej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli opóźnienia te lub niewykonanie wynikają ze zdarzeń poza uzasadnioną kontrolą Admitad, w tym między innymi powodzi, pożaru, działań rządu czy awarii po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych.

8.4. Admitad nie ponosi żadnej odpowiedzialności (umownej, deliktowej, z racji zaniedbania ani żadnej innej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) za jakiekolwiek pomyłki lub błędy podczas konfiguracji Programu na koncie Reklamodawcy. Reklamodawca ma obowiązek upewnić się, że jego Program został prawidłowo skonfigurowany przez Admitad. Obejmuje to kwoty wypłat, terminy, warunki promocji, ograniczenia geograficzne, nagrody, dodatkowe zachęty, korzystne stawki oraz wszelkie inne ustawienia Programu na koncie Reklamodawcy.

9. Odstąpienie od umowy

9.1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę lub zamówienie reklamowe (IO) za pisemnym powiadomieniem drugiej strony z wyprzedzeniem wynoszącym trzydzieści (30) dni roboczych. Wszelkie naliczone, ale nieopłacone zobowiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Reklamodawca musi udzielić Admitad trzydziestu (30) dni roboczych na dezaktywację Programów w Admitad Partner Network. Reklamodawca pozostaje odpowiedzialny za Sprzedaże i Konwersje wynikające z Reklam opublikowanych w ciągu tych trzydziestu (30) dni.

9.2. Admitad może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie po przyjęciu Reklamodawcy do Admitad Partner Network, jeśli Reklamodawca nie spełnia wymagań Admitad, nie dostarczył wymaganej dokumentacji lub według ustaleń Admitad między innymi korzysta z Admitad w niedozwolony sposób, spóźnia się z opłacaniem prowizji i Opłat Reklamodawcy bądź narusza inne warunki. Admitad powiadomi o rozwiązaniu Umowy w stosownym terminie, jeśli będzie to możliwe.

9.3. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, które zostały nabyte na mocy niniejszej Umowy lub innych praw bądź środków zaradczych, Admitad może rozwiązać tę Umowę w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie po zawiadomieniu Reklamodawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

9.3.1. W konkretnych okolicznościach określonych w niniejszej Umowie;

9.3.2. Kiedy Reklamodawca narusza warunki niniejszej Umowy;

9.3.3. W przypadku niewypłacalności, w tym między innymi niezdolności Reklamodawcy do spłaty swoich długów, zawarcia jakichkolwiek porozumień z wierzycielami, złożenia wniosku o likwidację, wyznaczenia syndyka;

9.3.4. Gdy Reklamodawca zawiesza lub zaprzestaje bądź grozi zawieszeniem, lub zaprzestaniem prowadzenia całości, bądź znacznej części swojego biznesu;

9.3.5. Kiedy Strona internetowa reklamodawcy nie działa;

9.3.6. Jeśli nastąpiła zmiana kontroli nad kontem Reklamodawcy lub jego powiązanym biznesem

9.4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Admitad ma prawo przekierować użytkowników pozyskanych w trakcie promocji Programów Reklamodawcy do dowolnego miejsca docelowego, które uzna za słuszne według własnego uznania.

9.5. Reklamodawca jest zobowiązany do utrzymywania Kodów śledzących oraz Pikseli przez co najmniej trzydzieści (30) dni po rozwiązaniu Umowy. Wszystkie konwersje, prowizje lub opłaty Reklamodawcy naliczone w okresie wypowiedzenia nadal muszą zostać wypłacone przez Reklamodawcę na rzecz Admitad Partner Network.

10. Klauzula poufności

10.1. Reklamodawca lub Admitad mogą przekazać drugiej stronie informacje, które są poufne i zastrzeżone dla tej strony lub stron trzecich, zgodnie ze wskazaniem strony ujawniającej. Strona otrzymująca zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych handlowo starań, jednak nie mniejszych niż te, które podejmuje w celu ochrony własnych informacji, aby zachować poufność i ochronić wszelkie prywatne interesy strony ujawniającej.

10.2. Strona otrzymująca zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody drugiej strony w każdym przypadku. Termin „informacje poufne” nie obejmuje informacji, które są lub staną się dostępne publicznie bez działania lub zaniechania strony otrzymującej, zostaną udostępnione stronie otrzymującej przez podmioty trzecie bez wiedzy strony otrzymującej o jakimkolwiek naruszeniu czy niedotrzymaniu obowiązku powierniczego, lub które były w posiadaniu strony otrzymującej przed zawarciem niniejszej Umowy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejsza Umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej bądź w związku z nią, jej przedmiotem czy sposobem zawarcia (w tym spory i roszczenia nieobjęte umową) podlegają prawodawstwu polskiemu i to zgodnie z nim będą interpretowane, niezależnie od kolizji praw, norm lub zasad.

11.2. W przypadku zaistnienia sporu, który nie może zostać rozwiązany przez Strony w sposób polubowny, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa polskiego, z zastrzeżeniem, że będzie to sąd w miejscu oficjalnej siedziby Wydawcy.

11.3. Korzystanie przez Reklamodawcę z Admitad Partner Network stanowi niepodważalne potwierdzenie przez niego faktu, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy i wyraża na nie zgodę.

11.4. Admitad zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji warunków niniejszej Umowy w dowolnej chwili, poprzez pisemne powiadomienie o zmianach na stronie Admitad Partner Network lub wiadomość e-mail.

11.5. Dalsze korzystanie z Admitad Partner Network przez Reklamodawcę po wprowadzeniu zmian w niniejszej Umowie oznacza zgodę Reklamodawcy na te zmiany i gotowość do przyjęcia zobowiązań określonych w niniejszej Umowie. Brak akceptacji zmian w Umowie pociąga za sobą konieczność rozwiązania niniejszej Umowy oraz zakończenia współpracy z Admitad Partner Network.

Admitad
Admitad
Admitad is a German IT company headquartered in Heilbronn that develops and invests in services for media buying, increasing sales and attracting customers through online advertising, traffic and content monetization and earnings using a single platform.
Founded 2009-09-01, Lise-Meitner-Str, Heilbronn
Founder Alexander Bachmann
Website